BAN GIÁM HIỆU
 2023-03-28_231342 Họ và tên:

Chức vụ:

Email:

Nguyễn Văn Bay

Hiệu Trưởng

bay20k7@gmail.com

 2023-03-28_231342 Họ và tên:

Chức vụ:

Phụ trách:

Email:

Trần Hoàng Phúc

Phó Hiệu Trưởng

Chuyên môn Tiểu học

tranhoangphuc.hba@gmail.com

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
 2023-03-28_231342 Họ và tên:

Chức vụ:

Chuyên môn:

Email:

Đặng Văn Của

Chủ tịch

Đại học Giáo dục Thể chất

dvcua.c12phuxuan.dtp@moet.edu.vn

TỔ TỰ NHIÊN
 2023-03-28_231342 Họ và tên:

Chức vụ:

Chuyên môn:

Email:

Lê Hoàng Duy

Tổ trưởng

Đại học sư phạm Tin học

lhduy.c12phuxuan.dtp@moet.edu.vn

TỔ XÃ HỘI
 2023-03-28_231342 Họ và tên:

Chức vụ:

Chuyên môn:

Email:

Huỳnh Thị Kim Thoa

Tổ trưởng

Đại học sư phạm Địa Lí

htkthoa.c12phuxuan.dtp@moet.edu.vn

TỔ 1, 2, 3
 2023-03-28_231342 Họ và tên:

Chức vụ:

Chuyên môn:

Email:

Nguyễn Văn Hội

Tổ trưởng

Đại học Giáo dục Tiểu học

nvhoi.c12phuxuan.dtp@moet.edu.vn

TỔ 4, 5
 2023-03-28_231342 Họ và tên:

Chức vụ:

Chuyên môn:

Email:

Lý Quang Ứng

Tổ trưởng

Đại học Giáo dục Tiểu học

lqung.c12phuxuan.dtp@moet.edu.vn