Thực hiện nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới đối với bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Thực hiện nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới đối với bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

      Thực hiện kế hoạch chuyên môn của trường TH&THCS Phú Xuân, ngày 04 tháng 3 năm 2020. Chuyên môn cấp Tiểu học tổ chức sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

      Căn cứ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, các giáo viên tập trung nghiên cứu, trao đổi nội dung, chương trình, những ưu điểm và hạn chế của từng bộ sách để lựa chọn bộ sách phù hợp với học sinh và đặc điểm của địa phương.

      Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi sinh hoạt chuyên môn

IMG_20200304_081658 IMG_20200304_081806